Novosti

BAKAR: Na Meji se gradi kružno raskrižje

Osim otkupa zemljišta i projektne dokumentacije, Grad Bakar sufinancira i troškove izgradnje vodovoda prema radnoj zoni Glavičina, dok ostale troškove izgradnje financiraju Hrvatske ceste

Krajem prošle godine započeo je projekt izgradnje kružnog raskrižja s komunalnom infrastrukturom na spoju državne ceste D501 sa županijskom cestom Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina te rekonstrukcija građevina javne i komunalne infrastrukture, vrijedan blizu 3,5 milijuna kuna. Izvođač radova projekta poznatijeg kao »rotor na Meji« je tvrtka GP Krk d.d., nadzor provodi Rijekaprojekt d.o.o., a investitor radova su Hrvatske ceste d.o.o. i Grad Bakar. Ugovorena vrijednost radova je 3.429.998,30 kuna, bez PDV-a, a predviđeni rok dovršetka radova je svibanj ove godine. Grad Bakar financirao je izradu glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole te rješavanje imovinsko-pravnih poslova oko otkupa zemljišta potrebnog za izgradnju.

Građevinska dozvola izdana je u rujnu prošle godine. Kako ističu u Gradu Bakru, nakon rješavanja kompletne dokumentacije, obavljena je promjena investitora na Hrvatske ceste d.o.o. Osim projektne dokumentacije i otkupa zemljišta, na što je utrošeno više od pola milijuna kuna, Grad Bakar sufinancira i troškove izgradnje vodovoda prema radnoj zoni Glavičina, dok ostale troškove izgradnje financiraju Hrvatske ceste.

Nova signalizacija

– Planirani zahvat obuhvaća izgradnju prometne površine rotora s rekonstrukcijom privoza – dio javne ceste D501 smjer Zagreb/Oštrovica, dio javne ceste D501 smjer Hreljin/Crikvenica, dio javne ceste Ž5059 smjer Meja/Bakar, građenje nerazvrstane ceste za buduću radnu zonu Glavičina u dužini oko 80 metara, izgradnju sustava oborinske odvodnje, rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda i građenje nove dionice vodovoda prema radnoj zoni Glavičina. Također je predviđena rekonstrukciju prometne signalizacije, izgradnja javne rasvjete i polaganje DTK instalacije.

Planirano kružno raskrižje povezuje državnu cestu D501, s dva privoza, županijsku cestu Ž5059 i sabirnu cestu prema radnoj zoni Glavičina, čime se osigurava sigurno funkcioniranje raskrižja, ističe pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra Davor Skočilić. Dodaje kako planirani zahvat obuhvaća izgradnju oborinske odvodnje koja se gradi kao zaseban zatvoreni sustav i nakon pročišćavanja ispušta u teren preko upojnog bunara, rekonstrukciju postojećeg vodovodnog transportno-opskrbnog cjevovoda i izgradnju novog cjevovoda s pripremom za daljnje priključenje nakon izgradnje vodospreme Meja, izgradnju javne rasvjete te izgradnju DTK za buduću radnu zonu Glavičina i za potrebe izmještanja postojeće EKI sa spojem na postojeću EKI.

Dvosmjeran promet

– Osnovna namjena planirane građevine je javna cesta za dvosmjeran promet standardnih kategorija cestovnih vozila i pješaka. Dodatni zahtjev prometne uslužnosti, za predviđeno kružno raskrižje, je prihvat cestovnih teretnih van-standardnih dimenzija, s obzirom područje raskrižja pripada dijelu koridora za prolaz specijalnih tereta, po trasi postojeće D501. Sukladno navedenom, tehničkim zahvatima omogućen je prolaz specijalnog tereta – tegljača s prikolicom najveće ukupne duljine 24,465 metara, kaže Skočilić.