Povratak Zlatar bistrica konjscina
Obnova dionice državne ceste od Zlatar Bistrice do Konjščine

Zbog oštećenog kolnika državne ceste D-24, na kojoj, posebno u Veleškovcu i Lipovcu, lokalnom stanovništvu poteškoće stvara prašina, iz Hrvatskih cesta su najavili da je u planu zahvat na dionici državne ceste Zlatar Bistrica –Konjščina u duljini 8,6 kilometara.

Projektom je predviđena potpuna sanacija te rekonstrukcija predmetne dionice državne ceste, zatim zamjena postojećih i izgradnja novih nogostupa tamo gdje ih nema u čitavoj duljini, a za potrebe prijevoza putnika, projektirano je pet parova autobusnih ugibališta u naseljima Zlatar Bistrica, Veleškovec, Lipovec, Turnišće i Konjščina. Na toj dionici predviđa se kombinacija otvorenog i zatvorenog sustava odvodnje. Većina objekata, odnosno osam propusta i četiri mosta, će se zamijeniti novima, a preostali će se produljiti. Postupak javne nabave za odabir izvođača radova na rekonstrukciji dionice državne ceste Zlatar bistrica – Konjščina je u tijeku te se početak radova očekuje po završetku cjelokupnog postupka, odnosno ove jeseni. Predviđeno trajanje radova je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.